Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

poem-orgy
22:03
7562 2688
Reposted fromswissfondue swissfondue viakulkacurly kulkacurly
poem-orgy
22:03
4905 cc63 500
Reposted fromqb qb viamefir mefir
poem-orgy
22:03
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamefir mefir
poem-orgy
22:02
 To niepojęte, jak można tęsknić za osobą, zapachem, gestami, przytulaniem, bliskością. 
— B. Rosiek
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamefir mefir
poem-orgy
22:02
Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę.
Chcę być szczęśliwa
— "Haruki Murakami "Norwegian Wood
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viamefir mefir
22:02
poem-orgy
22:02
Masz usta pocięte chłodem zdań
— Piotr Rogucki
Reposted fromaletodelio aletodelio viamefir mefir
poem-orgy
22:01
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viamefir mefir
poem-orgy
22:01
2512 ca39
Reposted frominspire inspire viamefir mefir
poem-orgy
22:01
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf viamefir mefir
poem-orgy
22:01
- Czujesz do niej coś jeszcze?
- Mógłbym dla niej oszaleć gdyby dała mi możliwość.
Reposted fromthesmajl thesmajl viamefir mefir
22:01
2186 c09a
Reposted fromzamulasz zamulasz viamefir mefir
poem-orgy
19:36
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacynamon cynamon
poem-orgy
19:36
1988 4a38 500
Reposted fromsarazation sarazation viacynamon cynamon
19:36
poem-orgy
19:36
7782 19bb
poem-orgy
19:36
8849 2e7f
poem-orgy
19:36
poem-orgy
19:36
19:25
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl